زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 آری، آینده سازان کشور عزیزمان ایران ،هرزگاهی ناامیدی در اثر مسائل روز مره چنان بر ما ایرانیان چیره می شود که احساس می کنیم دیگرتوان هیچ حرکتی را نداریم ولی در عین حال خصلتی داریم که ترک آن موجب مرض است ، وآن آسوده ننشستن و بی تفاوت نبودن به مسائل اطراف ، هرچند کم ، میخواهیم برای کشورمان مفید باشیم، با کوچک ترین افتخاری برای کشور مانند بچه ها اشک از چشمانمان جاری میشود و البته خصلتهایی بدی هم داریم و آن فراموشی است ،فراموش میکنیم که روزی میخواستیم فقط مفید باشیم ولی متاسفانه به دنبال مهم بودن هستیم !سخن کوتاه ،بدون هیچ طول و تفسیر ، مکان مجازی ایجاد نموده ایم که در آن به مسائل بافتهای شهری می پردازد ، همه کم و بیش میدانیم که فعالتهای بسیاری در آن جاری است ولی بعضا بنظر می رسد در آنها به بخشی از نیاز های مقطعی ساکنین پرداخته شده و بطور همه جانبه وبلند مدت برنامه ریزی وجود ندارد .شاید مجریان همه به نوعی از سیاستهایی پیروی می کنند که حاصل خرد جمعی و تجربه نبوده و یا شرایطی وجود نداشته که بدون وابستگی های مالی وسیاسی ،کسانی به نقد اقدامات بپردازند و نسبت به بازخورد اقدامات اظهار نظر کارشناسی نمایند ؛ شاید هم بر عکس باشد و همه چیز بر اساس برنامه های کلان و راهبردی در حال انجام است ولی به دلیل اطلاع رسانی ضعیف و کم اثر دچار انحراف شده و نه تنها به نتایج پیش بینی شده نرسیده بلکه باعث بی اعتمادی و اتلاف ظرفیتها و استعدادهای کشور شده است.به هر تقدیر امید است با مشارکت های فکری و علمی بدون توجه به اینکه منافع این مشارکت به نفع چه اشخاصی خواهد بود و با اندیشه اینکه نتیجه آن باعث استفاده بهینه از ظرفیتها و استعداد های کشوردر اثربالا رفتن ظرفتهای مدیریتی و مهارتی خواهد شد ،آنچه برایمان مقدور است در طبق اخلاص گذاشته و پیش قدم در ارائه نظرات وتجربیات باشیم.

  در پایان ای یاوران همیشگی وطن عزیز مان ایران ،می توانید با ارائه حداقل یک نظر ،پیشنهاد و یا مقاله به عضویت این پایگاه، ضمن افزایش ارزش تخصصی در ساختار مدیریتی و علمی آن مشارکت نمائید.

احیای-بافت-شهری-محله-güertel-وین-اتریشاحیای بافت شهری در سطح شهر وین با استفاده از توان ها و پتانسیل های ارائه شده برای بهبود کاربری شهر،محرکی بود برای تحول در بافت شهری قدیمی وین   تصویر اول : تصویر ماهواره ای محله گرتل در وین (بالا...
برنامه ریزی ،فرآیندی برای تصمیم سازی با آینده نگری در جهت دست یافتن به اهداف مشخص...
برنامه ریزی ،فرآیند است برای ثصمیم سازی با آینده نگری در جهت دست یافتن به اهداف مشخص...
تقسیمات کالبدی شهر به ترتیب شامل : واحد مسکونی، کوچه یا گروه مسکونی ، کوی یا واحد...
در جامعه روستایی، برخورد ها چهره به چهره است وهمه خانواده ها دارای ارزشهای مشترک...