ایران

مستند سازی اقدامات شهرداری کاشان


معرفی پروژه

شهر بزرگ و تاریخی کاشان به اعتبار برخورداری از پیشینه تاریخی و کهن و بهره گیری از معماری منحصر بفرد، نیازمند دقت نظر وسواس گونه ای برای ساماندهی مقوله توسعه شهری در کنار حفظ هویت این بافت کهن خواهد بود .

بهسازی و احیاء بافت های فرسوده شهری پیرو برنامه چهارم و پنجم توسعه، جزو اهداف اصلی جمهوری اسلامی ایران  می باشد .
حفظ هویت این بافت کهن ارزشمند  نیازمند تشریک مساعی ارگانهای دولتی و محلی متولی امر و تشکیل نهادی مجری و هماهنگ کننده از همراهی ارگانهای ذی مدخل با خط مشی حرکتی بر مبنای برنامه ریزی، تعامل، اعتماد سازی و جلب مشارکتهای مردمی اجتناب ناپذیر بود. با این هدف شرکت عمران و احیا بافت فرسوده  کاشان در تاریخ  19 / 11/87ثبت گردید.

این شرکت در راستای اهداف ذکر شده کارگروههای احیای بافت را که متشکل از مسئولین ارگانهای دولتی و محلی و مشارکت ایشان می باشد را راه اندازی نموده و به عنوان دبیرخانه در زمینه هماهنگی اعضای کمیته ها و مصوبات ایشان فعالیت می نماید.
کارگروه های احیاء بافت-کمیته خدمات شهری
-کمیته شهرسازی
- کمیته مرمت
-کمیته جلب مشارکت های مردمی
-کمیته فرهنگی
-کمیته مشاغل
- دبیرخانه مرکزی

خدمات شهری


چارت کمیته خدمات شهری

3

وظایف کمیته خدمات شهری

-شناسایی معضلات و کمبود خدمات رسانی ،جمع آوری زباله ، مبلمان شهری، آلودگیهای زیست محیطی، و ارائه راهکار و پیگیری جهت رفع مشکل
-اصلاح و تکمیل مبلمان شهری، هماهنگ با نوع بافت های قدیم
-ارائه راهکار هایی جهت د سترسی بهتر به مرکز محلات جهت سرویس دهی خدماتی، جمع آوری زباله ،پارکینگ و آتش نشانی و....
-بررسی نقاط دسترسی و ایجاد اماکن با مقاوم سازی لازم در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، آتش سوزی (مرور سناریوی بحران)
نمونه ای از مصوبات جلسات کمیته خدمات شهری

1- احیاء اسامی قدیم معا برمحدوده سه محور توریستی گریچه– کوشک صفی – صدره و سرفره

2- پا کسازی و تکمیل مبلمان شهری سه محور توریستی گریچه – کوشک صفی – صدره و سرفره

3- راه اندازی پارک محله ای صدره و سرفره به منظور افزایش سرانه فضای سبز در بافت

4- بهسازی - کف سازی – آسفالت و جدول گذاری خیابان علوی و معابر منتهی به آن

شهرسازی


چارت کمیته شهرسازی

4

وظایف کمیته شهرسازی
-اصلاح ضوابط ساخت ساز در بافت قدیم وفرسوده
-نظارت بر اجرای ساخت و سازها از طریق ایجاد بانک اطلاعات ساخت و ساز در بافت فرسوده
-پیگیری جهت ایجاد دسترسی با ضوابط تعریف شده جهت احیاء محلات
-پیگیری طرح تفضیلی ویژه بافت

مصوبات جلسات کمیته شهرسازی

1-پیشنهاد جهت ارائه  ضوابط جدید ساخت و ساز در بافتهای فرسوده توسط مشاور

2-هماهنگی با مشاور طرح تفصیلی ویژه و پیشنهاد دسترسی های مناسب به داخل بافت

 و ارائه به مسکن و شهرسازی برای گرفتن مصو به کمیسیون ماده 5  

3- جذب و هدایت سرمایه گذاران به داخل بافت و هماهنگ نمودن آنها با مشاور طرح تفصیلی

4- برنامه ریزی جهت احیاء مراکز محلات (طراحی مراکز محله طاهر - منصور و سیقن)

مشارکت مردمی

چارت کمیته مرمت و جلب مشارکتهای مردمی
5

وظیفه کمیته جلب مشارکتهای مردمی

جلب مشارکتهای مردمی جهت احیا بافت های فرسوده قدیمی و استفاده از پتانسیل های هیات مذهبی و تشکل های مردمیمرمت


وظایف کمیته مرمت

-بهسازی – بدنه سازی- کف سازی و ساماندهی آبهای سطحی
-ایجاد بوستانهای محله ای
-ساماندهی فتاحه های موجود در مرکز محلات جهت کاربردی نمودن آنها
-پیگیری ساماندهی تاسیسات زیر بنایی شهری در محلات قدیم

نمونه ای از مصوبات جلسات کمیته مرمت

1- راه اندازی پارک محله ای گریچه

2- اجرای بدنه سازی دیوار مسجد ملافتح الله

3- مرمت آب انبار گریچه

4- مرمت گذر در محله سلطان امیر احمد

5- بهسازی و بدنه سازی سه محور توریستی گریچه – کوشک صفی – صدره و سرفره

6- بدنه سازی و اصلاح معابر در خیابان علوی

فرهنگی


چارت کمیته فرهنگی

6
بخشی از وظایف کمیته فرهنگی

-احیاء اسامی محلات قدیم
-شنا سایی و بستر سازی منا سب فرهنگی برای هر محله
-برپایی نمایشگاههای عکس، نقاشی ،حجم سازی در خانه های فرهنگ
-اجرای تعزیه در مرکز محلات
-پیگیری راه اندازی خانه های فرهنگ در محلات
-برگزاری نشست هایی بامردم در تکیه ها ومساجد
-جمع آوری ا طلاعات و آثار تاریخی ( بانک ا طلاعاتی )
-برگزاری تورهای یکروزه

مشاغل


چارت کمیته مشاغل

7

 وظایف کمیته مشاغل


فلسفه وجودی این کمیته سیاست گذاری های اولیه جهت احیا زندگی جاری و روزمره ساکنان بافت که مستلزم احیا مشاغل و حرفی است که قبلاً در بافت وجود داشته اند، می باشد.

-احیا بافت ارزشمند قدیمی و تاریخی که به تبع از احیا مشاغل ایجاد می شود .

-گسترش و توسعه صنعت توریسم و گردشگری

-شنا سایی و ایجاد مشاغلی که بر اثر تو سعه شهر نشینی و تکنولوژی روز جامعه مورد نیاز می باشد(کلوپ تفریحی)

-ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای بخش عمده از ساکنان بافت با ارائه طرح توجیهی

-شنا سایی و حفظ مشاغل قدیم کا شان مانند موتابی  - شیشه گری-  کاغذ سازی

-شناسایی و حفظ مشاغل قدیم و کاملاً سنتی مانند زری بافی – شعر بافی- آهنگری


بخشی از مصوبات جلسه کمیته مشاغل

1-شنا سایی شعر بافی ها  و دیگر هنرهای سنتی واقع در محله های قدیم کاشان  

2- شنا سایی اما کن با قا بلیت راه اندازی مشاغل سنتی واقع در گذرها و دیگر محورها

3-تشکیل جلسات مذاکره با شعر بافها و مشاغل سنتی دیگر و بررسی مشکلات آنها

4- تعریف موضوع پژوهش ها و پایان نامه ها ی دا نشجویی با محوریت صنایع دستی در دا نشگاهها

5- پیگیری تشکیل ا صناف و یا هیئت امنا جهت تمرکز قا نو نی هنرهای سنتی به صورت مجزا برای هر کدام  از مشاغل


دبیرخانه مرکزی


دبیرخانه مرکزی (شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان)

وظایف دبیرخانه
-هماهنگی جلسات کمیته راهبردی و پیگیری مصوبات آن
-هماهنگی فعالیتهای کمیته شش گانه و جلو گیری از فعالیتهای موازی
-تنظیم صورت جلسات مصوب
-مشارکت در برنامه ها و فعالیتهای اجرایی کمیته ها
-پشتیبانی و تهیه امکانات لازم ابزاری و اداری کمیته ها
-اطلاع رسانی

8

ترکیب اعضا در کمیته راهبردی

-معاون استاندار و فرماندار کاشان
-شهردار کاشان
-ریاست شورای اسلامی شهرستان کاشان
-معاونت عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ویژه کاشان
-مدیر عامل عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
-شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان به عنوان دبیر
-مدیر اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کاشان
-ریاست دانشکده معماری و هنر کاشان
-نمایندگی مسکن و شهرسازی کاشان
-روسای کمیته های شش گانه
-کارشناسان صاحب نظر به صورت موردی
-مدیران ادارات تاسیسات شهری و ادارات اوقاف و صنایع


رویکرد کمیته راهبردی

-شناخت وضع موجود از نظر امکانات و محدودیت های پشتیبانی و ساماندهی عوامل موثر در احیای محلات و اولویت بندی اجرا
-بررسی برنامه دستگاههای اجرایی دست اندرکار در بافت ها وهدایت وارزیابی عملکرد وایجاد هماهنگی بین فعالیت های نهادهای ذیربط و کمیته های شش گانه
-برقراری زمینه ارتباط  با  نهاد های مردمی و شوراهای محلی و  جلب مشارکت های  غیر دو لتی ومردمی
-یکسوسازی و جلب حمایت و مشارکت سازمانها و ادارات و وزارتخانه های ذی مدخل در احیا و بهسازی بافت های فرسوده و قدیم
-نظارت بر اجرای مصو بات کمیته های شش گانه
-تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی و سرعت بخشیدن به طرح ها
-هدایت در جذب اعتبارات استانی و ملی جهت احیای بافت های فرسوده و قدیم